اخبار و تارها

دپارتمان پژوهش

معرفی
بنا به باور محوری کادر علمی موسسه راهبرد، تحقیق و پژوهش آبشخور بخش آموزش است. آموزشی توانمند است که از طرف بخش پژوهش مورد حمایت علمی و تجربی قرار گیرد. بر همین اساس، موسسه از همان زمان تأسیس، در کنار دریافت مجوز آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مفتخر به دریافت مجوز پژوهشی از سازمانهای ذیربط نیز شده است. 

فعالیت ها
فعالیت های پژوهشی موسسه راهبرد شامل طیف وسیعی است که در زمینه های زیر قابل تقسیم و اشاره می باشد:
۱) انجام تحقیق برای سازمان ها و شرکت ها
۲) اجرای طرح تکریم ارباب رجوع برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها
۳) انجام طرح های نظرسنجی از مردم، مشتریان و …
۴) انجام عملیات میدانی، تجهیز تیم پرسشگران و تکمیل پرسشنامه برای سازمان ها و شرکت‌ها
۵) پانچ و ورود داده ها به کامپیوتر در قالب نر م افزار آماری SPSS و سایر نرم افزارهای مکمل آماری
۶) پردازش و تجزیه و تحلیل داده های تحقیقات کمی و کیفی در قالب نر م افزار آماری SPSS و سایر نرم افزارهای مکمل آماری و غیرآماری
۷) انجام مطالعات کتابخانه ای و اسنادی

سوابق مطالعاتی و پژوهشی
موسسه راهبرد از پژوهشگران توانمندی تشکیل شده است ، از این رو، سوابق مطالعاتی این موسسه هم شامل سوابقی است که در کل مجموعه و به اسم موسسه انجام گرفته، و هم شامل مطالعاتی که هر یک از اعضاء به‌طور جداگانه انجام داده اند. در این بخش، تنها به سوابق مطالعاتی موسسه اشاره می شود:
۱- مجری ملی طرح “نیازسنجی آموزشی زنان و ظرفیت سازی برای پاسخگویی به نیازها در راستای مدیریت ریسک سوانح”، کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری UNDP، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ۱۳۸۷٫
۲- بررسی میزان رضایت مندی مراجعین از نحوه ارایه خدمات دستگاههای اجرایی در استان تهران، معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، اسفند‌ ۱۳۸۶ و فروردین ۱۳۸۷٫( در قالب سه جلد کتاب)
۳- انجام طرح تکریم ارباب رجوع در نهادها و سازمانهای دولتی در استان گیلان، استانداری گیلان،‌ سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۵
۴- بررسی میزان رضایت مندی مراجعین از نحوه ارایه خدمات دستگاههای اجرایی در استان گیلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،‌ ۱۳۸۴٫
۵- بررسی میزان انتظارات مردم از نهادها و سازمانهای دولتی در استان کرمان، استانداری کرمان،‌ ۱۳۸۳٫
۶- بررسی نظرات، انتظارات و خواسته های مشتریان از نوشابه های انرژی زا (با تأکید بر نوشابه بومبا)، کارفرما: شرکت سیب تهران، ۱۳۸۵٫
۷- ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش جامع از میزان موفقیت دستگاههای اجرایی استان تهران در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی .۱۳۸۷
۸- تحلیل شناسنامه اجتماعی محلات شهر تهران، به کارفرمایی اداره کل آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران (درحال انجام)
۹- طرح نشست های محله محور در کاهش آسیب های اجتماعی به کارفرمایی شهرداری مناطق ۱۰و ۱۵ شهرداری تهران. در سالهای۱۳۸۸-۱۳۸۷
۱۰- انجام چندین طرح پ‍‍ژوهشی در حوزه انتخابات و آسیبهای اجتماعی به کارفرمایایی وزارت کشور 
۱۱- برگزاری دوره آموزشی و پژوهشی راهکارهای جلوگیری و مبارزه با فساد به کارفرمایی معاونت آموزش سازمان بازرسی کل کشور. ۱۳۸۹-۱۳۸۸
۱۲- طراحی و تدوین طرح جامع آموزش کارکنان سازمان بازرسی کل کشور، به کارفرمایی معاونت آموزش سازمان بازرسی کل کشور.( در حال انجام)


قابلیت ها و توانمندی ها
نیازسنجی مطالعاتی و پژوهشی برای سازمان ها و شرکت ها