اخبار و تارها

دپارتمان مشاوره

معرفی
دپارتمان مشاوره موسسه به عنوان دپارتمان فعال ، فعالیت مشاوره ای خود را در زمینه های مختلف آموزشی، علمی و عمومی ارائه می دهد. ارائه مشاوره و هدایت نظری، آماری و اجرایی دانشجویان، کارشناسان، کاندیداها، نمایندگان مجلس و شورا ها و… در جهت نیل به اهداف، مهم ترین اهتمام راه اندازی و توسعه این بخش از ساختار موسسه می باشد.

فعالیت ها
موسسه راهبرد در راستای طراحی و توسعه فعالیت های مشاوره ای خود، خدمات زیر را ارائه می دهد:
الف) مشاوره آموزشی و علمی: 
۱) مشاوره آماری پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در مقاطع گوناگون عالی
۲) مشاوره علمی به کارشناسان بخش پژوهش سازمان ها و شرکت ها
۳) مشاوره اجرای طرح های پژوهشی و نظرسنجی
ب) مشاوره انتخاباتی به کاندیداهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و…
ج) مشاوره عمومی:
۱) مدیریت شهری
۲) آسیب های اجتماعی
۳) امور خانواده و جوانان

سوابق مشاوره  ای
۱) مشاوره آموزشی و علمی: متجاوز از ۵۰ طرح پژوهشی
۲) مشاوره انتخاباتی به کاندیداهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و شوراهای شهر: مشاوره به کاندیداها برای انتخابات 
۳) مشاوره عمومی: در حوزه های مربوط به جلوگیری از آسیب های اجتماعی شهری، برقراری امنیت اجتماعی در شهرها